آیین نامه مالی مرکز نیکوکاری خیرالعمل

  • ۵۸۶

مرکز: مرکزنیکوکاری خیرالعمل روستای آهوئیه
هیأت امنا :هیأتی است که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان بالاترین رکن مرکز، مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مرکز باشد
سال مالی :سال مالی مرکز عبارت است از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه شروع و به آخر اسفند ماه همان سال پایان میابد.
بودجه:برنامه مالی مرکز است که برای یک سال مالی تهیه میگردد و حاوی پیش بینی کمکهای نیکوکاران و سایر منابع مالی و برآورد هزینه ها برای انجام برنامه ها و عملیاتی است که در جهت تحقق اهداف مرکز میباشد
اعتبار:عبارت از مبلغی است که برای اجرای برنامه ها و طرح ها و فعالیت های مرکز دربودجه مربوط پیش بینی گردیده است
تأمین اعتبار:عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت معین
برنامه :بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی برای انجام مسئولیت هائی است که به مرکز محول شده است
درآمد اختصاصی :عبارت است از درآمدهایی که ناشی از انجام هرگونه فعالیت و بهره مندی از امکانات مرکز بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصی در بودجه مرکز پیش بینی میشود و در جهت تحقق اهداف مرکز به مصرف میرسد. درآمدودارایی ازافراد داوطلب نیکوکاروخیرین اخذ میگردد. وکمک های نهادهای دولتی 
حواله :اجازهای است که کتباً به وسیله مقام مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط صادر میشود
تنخواه گردان پرداخت :عبارت است ازوجهی که توسط هیآت مدیره مرکز برای انجام هزینه ها و سایر پرداختها درطول سال مالی مرکز در اختیار شخصی کـه مجـاز بـه دریافـت تنخـواه گـردان هست، قرار میگیرد
هزینه :عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه. هزینه ها طبق مصوبه جلسه وطبق فاکتوروفیش واریزی و با مشخص نمودن مورد مصرف هزینه میشوند 
سپرده:سپرده عبارت از ودیعه ای است که طبق قوانین، مقررات و به منظور تأمین مرکز،دریافت یا پرداخت میگردد 
حساب مرکز: نزد بانک توسط سه نفر از اعضا که با امضای سه نفر قابل برداشت میباشد 
سند: شامل کپی چک امضاشده.چاپ تراکنش صورتحساب بانک. صورتجلسه هیآت مدیره. فاکتورو یا صورتجلسه مورد مصرف. رسید خرید و اخذ رسیدازپرداختها وتوزیع مواردمصرف
فاکتور: شامل عنوان.تاریخ.شرح.موضوع.مهروامضای فروشنده.قیمت جزءوکل باعددوحروف 
مدیر امور مالی:فردی است که از بین اعضای هیآت مدیره مرکز برای انجام امور مالی به این سمت منصوب می شود و علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف و مسئولیتهای مشروحه ذیل به او محول میگردد.
الف-اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد این آیین نامه و مصوبات هیأت امنا
ب-نگاهداری حساب و تنظیم گزارشها و صورتهای مالی ونظارت بر حفظ اسناد،دفاترومدارک مالی
 ج-نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
د-نگاهداری حساب و نظارت بر اموال و ثبت اموال در دفتر اموال 
هـ-نظارت و کنترل بر وصول درآمدها و واریز آنها به حساب مرکز